Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
14-02-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
22-01-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
อ่านต่อ