Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
23-09-2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนิติการ  
รายละเอียด
20-09-2562
ประกาศ เรื่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
รายละเอียด
03-09-2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรสงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับดอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม   
รายละเอียด
25-07-2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ   
รายละเอียด
21-06-2562
รายชื่อผู้แทนของส่วนราชการในคณะกรรมการศึกษาจังหวัด_76 จังหวัด  
อ่านต่อ