Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
30-11-2561
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
20-11-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมืนความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
อ่านต่อ