Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
30-03-2561
ประกาศสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนิติการ  
รายละเอียด
19-03-2561
ประกาศสำนักนิติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร ณ สำนักนิติการ  
อ่านต่อ