Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
08-02-2562
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย นบม.เรื่อง“สองทศวรรษเครือข่าย นบม.กับมิติใหม่ของอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ”  
รายละเอียด
25-10-2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 18 (กำหนดการและการเตรียมตัวการฝึกอบรมแนบท้ายประกาศนี้)  
อ่านต่อ