Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
08-07-2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร   
รายละเอียด
19-06-2562
การฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 30 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ (ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562)  
รายละเอียด
29-04-2562
โครงการงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562  
รายละเอียด
08-02-2562
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย นบม.เรื่อง“สองทศวรรษเครือข่าย นบม.กับมิติใหม่ของอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ”  
รายละเอียด
25-10-2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 18 (กำหนดการและการเตรียมตัวการฝึกอบรมแนบท้ายประกาศนี้)  
อ่านต่อ