Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
27-11-2560
ประชาสัมพันธ์หนังสือ "กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา" ตามหนังสือสำนักนิติการ ที่ ศธ 0592(4)/ว 1819 ลงวันที่ 27 พ.ย. 60  
รายละเอียด
20-11-2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนการศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการ ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
อ่านต่อ