Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
20-08-2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  
รายละเอียด
06-08-2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
รายละเอียด
08-07-2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร   
รายละเอียด
19-06-2562
การฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 30 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ (ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562)  
รายละเอียด
29-04-2562
โครงการงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562  
อ่านต่อ