Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
06-10-2560
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือเวียนแจ้ง ม/ส ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(4)/1553 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 ตามไฟล์เอกสารแนบ ส่งภายในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60  
รายละเอียด
22-09-2560
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 26, 27 (ดูกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้)  
อ่านต่อ