Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
25-10-2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 18 (กำหนดการและการเตรียมตัวการฝึกอบรมแนบท้ายประกาศนี้)  
รายละเอียด
10-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ่านต่อ