Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
31-01-2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ระดับอุดมศึกษา  

25-01-2562
ทุน The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ปีการศึกษา 2562/2563 เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng   
อ่านต่อ