Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
16-08-2561
KOICA เสนอให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ World Friend Korea Advisors Program หน่วยงานภาครัฐที่สนใจโปรดกรอกแบบคำขอรับความร่วมมือเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 3 ชุดและส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 23 สิงหาคม 2561 คำขอรับฯ ที่มาถึงภายหลังวันดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา   
รายละเอียด
14-08-2561
หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  
อ่านต่อ