Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      สกอ. แถลงข่าวการจัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ ๒๙ [ 22:05:2560]

      สกอ.จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๐” ภายใต้แนวคิด “Thailand ๔.๐ : ความท้าทายของสหกิจศึกษา” [ 15:05:2560]

      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 08:05:2560]

      พิธีปิด"หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)" รุ่นที่ 16 " [ 05:05:2560]

      สกอ. ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [ 04:05:2560]

      รับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ [ 02:05:2560]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

หมออุดม ลาออกพ้นอธิการบดี ม.มหิดล [ 18:05:2560 ]
กกอ.ไฟเขียว 6 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน [ 18:05:2560 ]
ตรวจเลือดหลักสูตร ป.เอก 18 สาขา ผ่านแค่ 6 [ 18:05:2560 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
8 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด
29 มีนาคม 2560
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2560
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3  
รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 28


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
22 พฤษภาคม 2560
แบบฟอร์มสรุปจำนวนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ “โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1) (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น)   
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปี การศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)  
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2560
ประกาศ เรื่องเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559  
รายละเอียด
15 พฤษภาคม 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชยกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

15 พฤษภาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด
8 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

28 มีนาคม 2560
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yet-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
19 พฤษภาคม 2560
แบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และผลงานวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร  
รายละเอียด
16 พฤษภาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2560
แบบสำรวจข้อมูลอายุบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2560
รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ความเข้าใจอันดีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding: APCEIU) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จึงขอเชิญชวนนักการศึกษาจากประเทศไทยที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมครู ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร และเจ้าหน้าที่วางแผนการศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยมีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน รายละเอียดการประชุมฯ และการสมัคร โปรดศึกษาจากไฟล์แนบ
รายละเอียด
8 พฤษภาคม 2560
แนวทางและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
8 พฤษภาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ
รายละเอียด
4 พฤษภาคม 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเงินสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
26 เมษายน 2560
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งว่าทบวงกิจการมหาสมุทรแห่งชาติจีนกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม South-East Asia Network for Education and Training (SEA-NET) แบ่งเป็นสองโครงการย่อยคือโครงการฝึกอบรมและโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือการบริหารจัดการทะเล ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงได้ที่ Professor Qin Li ผู้อำนวยการบริหารสถาบันมหาสมุทรนานาชาติทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ioiwestpac@sina.com
รายละเอียด
25 เมษายน 2560
ขอความร่วมมือสถานศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มติเถรสมาคม ที่ ๑๖๗/๒๕๖๐
รายละเอียด
25 เมษายน 2560
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
รายละเอียด
24 เมษายน 2560
Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT) สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะลดค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สมัครขอรับการสนับสนุนดังกล่าวได้โดยตรงที่สถาบันที่ประสงค์เข้าศึกษา หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด
18 เมษายน 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ (โดยสำนักนิติการ)
รายละเอียด
12 เมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560

11 เมษายน 2560
กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ภายใต้ความร่วมมือกับ Military Technical College ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Undergraduate Research Conference (IUGRC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ สมัครได้ที่เวบไซต์ดังกล่าว
รายละเอียด
5 เมษายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัย

31 มีนาคม 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

27 มีนาคม 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-2 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2560