Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนรายงานการศึกษาตนเองเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)” [ 13:06:2562]

      วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 [ 11:06:2562]

      สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ร่วมจัดงาน “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” [ 27:05:2562]

      การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ” กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ จังหวัดน่าน [ 24:05:2562]

      รองนายกย้ำนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อตอบรับความต้องการในการพัฒนาประเทศ [ 16:05:2562]

      การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [ 08:05:2562]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
7 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  
รายละเอียด
24 กรกฏาคม 2563
ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
10 สิงหาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว961 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 544 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563  
รายละเอียด
3 สิงหาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว935 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 543 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563
รายละเอียด
29 กรกฏาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว895 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 542 ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด
24 กรกฏาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว886 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 505 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายละเอียด
20 กรกฏาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว857 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 541 ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด
13 กรกฏาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว828 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 540 ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด
4 กรกฏาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว808 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 539 ประจำวันที่ 6 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด
1 กรกฏาคม 2563
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2563
รายละเอียด
25 มิถุนายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว739 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 538 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
25 มิถุนายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว740 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 504 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว721 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 537 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
15 มิถุนายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว682 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 536 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563