Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนรายงานการศึกษาตนเองเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)” [ 13:06:2562]

      วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 [ 11:06:2562]

      สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ร่วมจัดงาน “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” [ 27:05:2562]

      การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ” กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ จังหวัดน่าน [ 24:05:2562]

      รองนายกย้ำนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อตอบรับความต้องการในการพัฒนาประเทศ [ 16:05:2562]

      การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [ 08:05:2562]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
20 พฤษภาคม 2563
รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  
รายละเอียด
20 พฤษภาคม 2563
ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)   
รายละเอียด
2 เมษายน 2563
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
1 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ
รายละเอียด
27 มีนาคม 2563
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขยายวัน เวลา สถานที่ และวิธีการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้รับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่2)


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว590 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 533 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  
รายละเอียด
20 พฤษภาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว577 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 503 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว567 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 532 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
11 พฤษภาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว550 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 531 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
1 พฤษภาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว533 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 530 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
27 เมษายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว502 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 529 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
รายละเอียด
22 เมษายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว490 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 502 ประจำเดือนเมษายน 2563
รายละเอียด
17 เมษายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว479 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 528 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563
รายละเอียด
10 เมษายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว449 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 527 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
รายละเอียด
3 เมษายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว437 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 526 ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563
รายละเอียด
30 มีนาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว413 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 525 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563