Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนรายงานการศึกษาตนเองเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)” [ 13:06:2562]

      วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 [ 11:06:2562]

      สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ร่วมจัดงาน “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” [ 27:05:2562]

      การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ” กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ จังหวัดน่าน [ 24:05:2562]

      รองนายกย้ำนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อตอบรับความต้องการในการพัฒนาประเทศ [ 16:05:2562]

      การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [ 08:05:2562]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
25 กรกฏาคม 2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
20 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  
รายละเอียด
6 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
รายละเอียด
8 กรกฏาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
20 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  
รายละเอียด
14 สิงหาคม 2562
รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
25 กรกฏาคม 2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
รายละเอียด
19 กรกฏาคม 2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
รายละเอียด
19 กรกฏาคม 2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ครั้งที่ ๒
รายละเอียด
3 กรกฏาคม 2562
ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
25 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
22 สิงหาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว415 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 493 ประจำเดือนสิงหาคม 2562  
รายละเอียด
21 สิงหาคม 2562
เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง มคอ.วันที่21ส.ค.62  
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว386 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 493 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562  
รายละเอียด
13 สิงหาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว353 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 492 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
7 สิงหาคม 2562
หนังสือเวียนที่ อว 0221.8/ว330 เรื่อง นิตยสาร SAWASDEE August 2019
รายละเอียด
3 สิงหาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว306 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 491 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
2 สิงหาคม 2562
การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
26 กรกฏาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว269 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 490 ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม 2562
รายละเอียด
19 กรกฏาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว239 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 493 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียด
19 กรกฏาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว240 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 489 ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2562
รายละเอียด
12 กรกฏาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว222 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 488 ประจำวันที่ 15 กรกฏาคม 2562
รายละเอียด
5 กรกฏาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว189 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 487 ประจำวันที่ 8 กรกฏาคม 2562
รายละเอียด
5 กรกฏาคม 2562
หนังสือเวียนที่ อว 0221.8/ว190 เรื่อง นิตยสาร SAWASDEE July 2019
รายละเอียด
28 มิถุนายน 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว159 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 486 ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2562
รายละเอียด
24 มิถุนายน 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว138 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 485 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
24 มิถุนายน 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว139 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 492 ประจำเดือนมิถุนายน 2562