Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      สกอ. เข้าร่วมประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี พ.ศ. 2560 [ 10:10:2560]

      สกอ. เร่งสร้างความเข้าใจเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) [ 27:09:2560]

      สกอ. จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี [ 22:09:2560]

      สกอ. ดำเนินโครงการ Talent Mobility ปี ๒๕๖๑ [ 20:09:2560]

      สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring [ 15:09:2560]

      สกอ. เสนอผลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งและชี้แจงเกณฑ์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข [ 11:09:2560]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

รับจ้างสอบโทเฟล [ 18:10:2560 ]
16 พ.ย.อนุ กกอ.อิสระฯ นัดถกเส้นทางครู [ 18:10:2560 ]
ดึงคนนอกนั่งรองเลขาธิการ กกอ. [ 17:10:2560 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
12 ตุลาคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ
รายละเอียด
29 กันยายน 2560
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียด
29 กันยายน 2560
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียด
4 กันยายน 2560
ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
6 ตุลาคม 2560
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือเวียนแจ้ง ม/ส ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(4)/1553 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 ตามไฟล์เอกสารแนบ ส่งภายในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60
รายละเอียด
22 กันยายน 2560
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 26, 27 (ดูกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้)
รายละเอียด
22 กันยายน 2560
การฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 17 (ใบสมัครและแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมแนบท้ายโครงการฯ)
รายละเอียด
13 กันยายน 2560
รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” รุ่นที่ 16
รายละเอียด
13 กันยายน 2560
รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง” (นบม.)รุ่นที่ 28
รายละเอียด
6 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีและการใช้งานความรับผิดทางละเมิด ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
27 กันยายน 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด
1 กันยายน 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยนทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

31 สิงหาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
17 ตุลาคม 2560
แบบสำรวจ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
16 ตุลาคม 2560
แผนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุก ปี ๒๕๖๑
รายละเอียด
16 ตุลาคม 2560
Higher Education Commission of Pakistan กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาแบบจำกัดที่นั่งในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2017-2018 โดยสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.hec.gov.pk/site/sfs กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
16 ตุลาคม 2560
Bangladesh University of Engineering & Technology จัดสรรที่นั่งเรียนแก่นักศึกษาต่างชาติประเทศละ 10 ที่นั่ง เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2017-2018 โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.buet.ac.bd ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
10 ตุลาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 พร้อมรายละเอียดประกอบ
รายละเอียด
12 กันยายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายละเอียด
11 กันยายน 2560
นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560 วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ โซน EDEN 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รายละเอียด
6 กันยายน 2560
ขอเชิญข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เข้ารับการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (IC3 Digital Literacy Certification)

4 กันยายน 2560
โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
28 สิงหาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา บังกลาเทศ กำหนดจัดงานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์และการศึกษา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุม Ismaili Jamatkhana and Center กรุงธากา