Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      รองนายกย้ำนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อตอบรับความต้องการในการพัฒนาประเทศ [ 16:05:2562]

      การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [ 08:05:2562]

      สกอ. ร่วมมือ มทส. จัดประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ครั้งที่ 3 [ 07:05:2562]

      สกอ.จัดประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนสาธิตตามมาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 [ 26:04:2562]

      ลงนามข้อตกลงการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ Les Roches Global Hospitality Education เปิดหลักสูตรปริญญาตรีในไทย [ 25:04:2562]

      ประเพณีสงกรานต์ อุดมศึกษาสืบสานวัฒนธรรมไทย 2562 [ 11:04:2562]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

9 เมษา ถกโครงสร้าง อัตรากำลังกระทรวงอุดมฯ [ 01:04:2562 ]
จ่อออก พ.ร.บ.การศึกษาชาติในรัฐบาลนี้ [ 01:04:2562 ]
สนช. ทิ้งทวนสัปดาห์สุดท้าย [ 04:03:2562 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
2 พฤษภาคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
30 เมษายน 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
26 เมษายน 2562
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด
25 เมษายน 2562
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
17 เมษายน 2562
ประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รายละเอียด
11 เมษายน 2562
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายละเอียด
11 เมษายน 2562
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด
11 เมษายน 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
11 เมษายน 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
2 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด
29 มีนาคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีอและการยกเลิกบัญชีชผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
25 มีนาคม 2562
ประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รายละเอียด
22 มีนาคม 2562
ประกาศ เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายละเอียด
20 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
29 เมษายน 2562
โครงการงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
26 เมษายน 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
17 พฤษภาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว9 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 480 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  
รายละเอียด
26 เมษายน 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว558 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 477 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
รายละเอียด
25 เมษายน 2562
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
25 เมษายน 2562
สถาบันดนตรี Liszt Academy of Music ประเทศ Hungary มีความประสงค์ร่วมมือด้านวิชาการดนตรีกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาไทยแห่งใดที่เปิดสอนวิชาการดนตรีในระดับปริญญาสนใจมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกล่าว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
รายละเอียด
23 เมษายน 2562
งาน JAPAN JOB FAIR 2019
รายละเอียด
22 เมษายน 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว429 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 490 ประจำเดือนเมษาบย 2562
รายละเอียด
22 เมษายน 2562
หนังสือเวียนที่ ศธ 0501(8)/ว430 เรื่อง นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ April-3May 2019
รายละเอียด
20 เมษายน 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว528 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 476 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562
รายละเอียด
11 เมษายน 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว508 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 475 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562
รายละเอียด
9 เมษายน 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว489 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 474 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562
รายละเอียด
1 เมษายน 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว463 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 473 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562
รายละเอียด
28 มีนาคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ืื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
25 มีนาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว430 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 472 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562
รายละเอียด
21 มีนาคม 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก