Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      สกอ. ชี้แจงแนวทางการบริหารทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ [ 19:04:2560]

      การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 30:03:2560]

      วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๕ ปี  [ 01:04:2560]

      สกอ. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา [ 31:03:2560]

      การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2560 [ 29:03:2560]

      รับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ [ 25:03:2560]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

มาตรฐานอุดมศึกษา [24:04:2560]   
จี้สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบคุณภาพบัณฑิต [24:04:2560]   
แฉสองพันหลักสูตรมหาวิทยาลัยรัฐ ด้อยคุณภาพ [24:04:2560]   

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
29 มีนาคม 2560
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายละเอียด
21 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
6 เมษายน 2560
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 28 (ดาวน์โหลดกำหนดการ ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแนบท้ายประกาศนี้)


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::


28 มีนาคม 2560
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yet-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

17 มีนาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

14 มีนาคม 2560
ด่วนที่สุด! ทุนรัฐบาลจีน (ป.เอก) ของ ม.ยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560

13 มีนาคม 2560
ด่วนที่สุด! ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับอาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2560
การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสมัครออนไลน์ผ่าน https://muakru.job.thai.com/


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
24 เมษายน 2560
Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT) สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะลดค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สมัครขอรับการสนับสนุนดังกล่าวได้โดยตรงที่สถาบันที่ประสงค์เข้าศึกษา หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2560   
รายละเอียด
18 เมษายน 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ (โดยสำนักนิติการ)  
รายละเอียด
12 เมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560

11 เมษายน 2560
กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ภายใต้ความร่วมมือกับ Military Technical College ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Undergraduate Research Conference (IUGRC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ สมัครได้ที่เวบไซต์ดังกล่าว
รายละเอียด
5 เมษายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัย

31 มีนาคม 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

27 มีนาคม 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-2 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
23 มีนาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2017/2018 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และหลักสูตรอบรมภาษาจีน และทุนการศึกษาปริญญาโทภายใต้โครงการ High-level Youth of Excellence Scheme of China สอบถามได้ที่ Mr.Ma Chao เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา 02-245-2918 หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2560
รายละเอียด
22 มีนาคม 2560
การสัมมนาโครงการ Education ICT Forum 2017
รายละเอียด
14 มีนาคม 2560
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA) เปิดรับคำขอรับอาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2560 เฉพาะสาขา Korean Language Education เท่านั้น สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจขอรับอาสาสมัครเกาหลีสามารถส่งใบคำขอได้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

14 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศมอบทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2560 จำนวน 3 ทุน ผู้สนใจสามารถโดยตรงได้ที่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มีนาคม 2560
รายละเอียด
13 มีนาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด
7 มีนาคม 2560
แบบสำรวจความสนใจมีความร่วมมือด้านการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศอียิปต์
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560
แบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างอายุบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560
ต้นทุนผลผลิตสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2560 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 58-30 กันยายน 59)