Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      สกอ. วางกรอบแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 [ 10:08:2560]

      สกอ. จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล [ 11:08:2560]

      ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "Trademark and Branding for The University Technology Transfer offices" [ 08:08:2560]

      ทัพนักกีฬาปัญญาชนพร้อมสู้ศึก ไทเป 2017 [ 07:08:2560]

      สกอ. แนะแนวเส้นทางอาชีพในยุค Thailand 4.0 ให้เยาวชนชายแดนใต้ [ 01:08:2560]

      สกอ. ประชุมวิชาการ การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย [ 31:07:2560]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

ออกแบบตั๋วครูต้องผ่าน 3 ด่าน [ 15:08:2560 ]
ข้อดี ข้อเสีย ม.44 เปิด "คนนอก" นั่งอธิการ [ 15:08:2560 ]
ร่างกฏกระทรวงคลอด กกอ.ชุดใหม่ รับกฏหมายกระทรวงการอุดมศึกษา [ 15:08:2560 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
7 สิงหาคม 2560
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียด
18 กรกฏาคม 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำแน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
24 กรกฏาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 25 (ดูกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้)
รายละเอียด
5 กรกฏาคม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
28 มิถุนายน 2560
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารการเงินและพัสดุ


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
15 สิงหาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560  
รายละเอียด
27 กรกฏาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ทุนปริญญาเอกในประเทศ)
รายละเอียด
27 กรกฏาคม 2560
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
21 กรกฏาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ทุนปริญญาเอกในประเทศ)

19 กรกฏาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
รายละเอียด
14 กรกฏาคม 2560
ประกาศรายชื่อตัวสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2560
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ทุนปริญญาเอกในประเทศ)

26 มิถุนายน 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
10 สิงหาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายละเอียด
8 สิงหาคม 2560
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ (แบบข้อมูลแผนปฏิบัติการ)ชุดที่ 1
รายละเอียด
8 สิงหาคม 2560
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ชุดที่ 2
รายละเอียด
8 สิงหาคม 2560
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ (พระราชบัญญัติ)ชุดที่ 3

7 สิงหาคม 2560
แบบรายงานผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ

18 กรกฏาคม 2560
ร่วมลุ้นชิงรางวัล การตอบแบบสำรวจจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560
รายละเอียด
18 กรกฏาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายละเอียด
14 กรกฏาคม 2560
แบบสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
รายละเอียด
12 กรกฏาคม 2560
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
6 กรกฏาคม 2560
มติมหาเถรสมาคม ที่ 325/2560
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2560
ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของครูสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560)

26 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2560
เทสโก้ โลตัส จัดสัมมนา"ลดขยะอาหาร เพื่อท้องอิ่มและช่วยสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก นิสิต นักศึกษา สนใจเข้ารับฟังได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียด
20 มิถุนายน 2560
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560