Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      สกอ. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ ๒๘ [ 09:06:2560]

      สกอ. จัดทบทวนสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [ 29:05:2560]

      สกอ. ส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม [ 26:05:2560]

      สกอ. ขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ 23:05:2560]

      สกอ. แถลงข่าวการจัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ ๒๙ [ 22:05:2560]

      สกอ.จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๐” ภายใต้แนวคิด “Thailand ๔.๐ : ความท้าทายของสหกิจศึกษา” [ 15:05:2560]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

หมออุดม ลาออกพ้นอธิการบดี ม.มหิดล [ 18:05:2560 ]
กกอ.ไฟเขียว 6 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน [ 18:05:2560 ]
ตรวจเลือดหลักสูตร ป.เอก 18 สาขา ผ่านแค่ 6 [ 18:05:2560 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
14 มิถุนายน 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
1 มิถุนายน 2560
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
29 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
8 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
14 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 24
รายละเอียด
12 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษารุ่นที่ ๓
รายละเอียด
5 มิถุนายน 2560
เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2560
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3
รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 28


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::


26 มิถุนายน 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)   
รายละเอียด
14 มิถุนายน 2560
ทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม
รายละเอียด
22 พฤษภาคม 2560
แบบฟอร์มสรุปจำนวนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ “โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1) (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น)
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปี การศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2560
ประกาศ เรื่องเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
15 พฤษภาคม 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชยกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

15 พฤษภาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด
8 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


:: แวดวงอุดมศึกษา ::


26 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2560
เทสโก้ โลตัส จัดสัมมนา"ลดขยะอาหาร เพื่อท้องอิ่มและช่วยสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก นิสิต นักศึกษา สนใจเข้ารับฟังได้ไม่มีค่าใช้จ่าย   
รายละเอียด
20 มิถุนายน 2560
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
รายละเอียด
14 มิถุนายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
9 มิถุนายน 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด
1 มิถุนายน 2560
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

30 พฤษภาคม 2560
JICA เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2561 สถาบันอุดมศึกษาใดที่ประสงค์จะขอรับอาสาสมัครให้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำขอเป็นภาษาอังกฤษ 3 ชุด และสำเนาอีก 1 ชุด ส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์มายังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
26 พฤษภาคม 2560
แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่...)พ.ศ...
รายละเอียด
26 พฤษภาคม 2560
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาสามปี สนใจสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคีร์กีซขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนกรอกแบบสำรวจ List of Kyrgyz students in Thai higher education institutions เพื่อแจ้งข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาชาวคีร์กีซ ประเทศ Kyrgyzstan ที่กำลังศึกษาและที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย

24 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขคภาคใต้ เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ TR ROCK HILL HOTEL หาดใหญ่

24 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเสนอผลงานเขาร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี ๒๕๖๐

24 พฤษภาคม 2560
กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 1.หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น และ 2.หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโดยตรงไปที่สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560

24 พฤษภาคม 2560
กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจขอรับทุนต้องสมัครด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตญ๊่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น
รายละเอียด
19 พฤษภาคม 2560
แบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และผลงานวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร
รายละเอียด
16 พฤษภาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2560
แบบสำรวจข้อมูลอายุบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2560
รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ความเข้าใจอันดีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding: APCEIU) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จึงขอเชิญชวนนักการศึกษาจากประเทศไทยที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมครู ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร และเจ้าหน้าที่วางแผนการศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยมีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน รายละเอียดการประชุมฯ และการสมัคร โปรดศึกษาจากไฟล์แนบ
รายละเอียด
8 พฤษภาคม 2560
แนวทางและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
8 พฤษภาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ
รายละเอียด
4 พฤษภาคม 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเงินสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
26 เมษายน 2560
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งว่าทบวงกิจการมหาสมุทรแห่งชาติจีนกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม South-East Asia Network for Education and Training (SEA-NET) แบ่งเป็นสองโครงการย่อยคือโครงการฝึกอบรมและโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือการบริหารจัดการทะเล ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงได้ที่ Professor Qin Li ผู้อำนวยการบริหารสถาบันมหาสมุทรนานาชาติทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ioiwestpac@sina.com