Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      สกอ. และ กห. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา [ 17:01:2562]

      พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 18 [ 17:01:2562]

      สกอ. จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) และ ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (มคอ.1) [ 17:01:2562]

      สกอ. สวทน. จับมือ 21 สถาบัน ร่วมมือสนับสนุน Talent Mobility ปี 2562 [ 24:12:2561]

      สกอ. ชี้แจงการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รูปแบบใหม่ [ 18:12:2561]

      สกอ. จัดอบรมการพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา [ 27:11:2561]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู [ 14:08:2561 ]
หมออุดมลั่นพร้อมตัด ม.64 ร่าง พ.ร.บ.อุดมฯ [ 14:08:2561 ]
ยอมสภาวิชาชีพทุกอย่างให้ ก.ม.อุดมผ่าน [ 14:08:2561 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
11 มกราคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ
รายละเอียด
11 มกราคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เอกสารเพิ่มเติม)
รายละเอียด
3 มกราคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
11 มกราคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว87 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 462 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562
รายละเอียด
7 มกราคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว27 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 461 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562
รายละเอียด
2 มกราคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 460 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2562