Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      สกอ.จัดสัมมนา เครือข่าย UniNet กับการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนสู่ยุคดิจิทัล [ 20:11:2561]

      สกอ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 18 [ 15:11:2561]

      สกอ.ปฐมนิเทศ นักเรียนทุน “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” รุ่นที่ 1 [ 13:11:2561]

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10 [ 07:11:2561]

      เลขาธิการ กกอ. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) จังหวัดอุทัยธานี [ 03:11:2561]

      สกอ. จัดประชุมมาตราฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 03:10:2561]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู [ 14:08:2561 ]
หมออุดมลั่นพร้อมตัด ม.64 ร่าง พ.ร.บ.อุดมฯ [ 14:08:2561 ]
ยอมสภาวิชาชีพทุกอย่างให้ ก.ม.อุดมผ่าน [ 14:08:2561 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมืนความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด เวลา เเละสถานที่คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
26 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
รายละเอียด
12 ตุลาคม 2561
ประกาศสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ
รายละเอียด
8 ตุลาคม 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผุ้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
2 ตุลาคม 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
25 กันยายน 2561
ประกาศสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด
25 กันยายน 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
25 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 18 (กำหนดการและการเตรียมตัวการฝึกอบรมแนบท้ายประกาศนี้)


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบการให้ทุน โครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ" ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
3 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม TCAS รอบที่ 5

27 กันยายน 2561
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุน “Endeavour Leadership Program (ELP)” โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkk@dfat.gov.au
รายละเอียด
21 กันยายน 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
19 พฤศจิกายน 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1859 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 454 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  
รายละเอียด
19 พฤศจิกายน 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1868 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 485 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  

16 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญชวนเยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีคลาสสิกสากล งาน ARD International Music Competition Munich 2019 ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 2-20 กันยายน 2562 ณ สหพันธรัฐเยอรมัน โดยแข่งขันเครื่องดนตรีประเภทบาสซูน คลาริเนต เชลโล และเครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ สมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562   
รายละเอียด
15 พฤศจิกายน 2561
ข้อกำหนดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน งปม. 2562 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ)  
รายละเอียด
15 พฤศจิกายน 2561
ข้อกำหนดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน งปม. 2562 (ข้อกำหนดโครงการ:TOR)  
รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1828 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 453 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

9 พฤศจิกายน 2561
ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ TMTE Fund (รอบ Concept Proposal)
รายละเอียด
5 พฤศจิกายน 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1786 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 452 ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1745 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 451 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
26 ตุลาคม 2561
แบบแสดงความประสงค์ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด
25 ตุลาคม 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1723 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 484 ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายละเอียด
25 ตุลาคม 2561
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
รายละเอียด
22 ตุลาคม 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1702 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 450 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
12 ตุลาคม 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1659 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 449 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
10 ตุลาคม 2561
คู่มือการให้บริการประชาชน : การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รายละเอียด
8 ตุลาคม 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 05014(8)/ว1630 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 448 ปรจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
3 ตุลาคม 2561
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานและความต้องการและคุณค่าที่องค์กร ผู้ใช้บัณฑิตได้รับจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE ในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
รายละเอียด
2 ตุลาคม 2561
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
1 ตุลาคม 2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 05014(8)/ว1592 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 447 ปรจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

20 กันยายน 2561
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ