Untitled Document Untitled Document Untitled Document
::ร่างกฏหมายที่ขอรับฟังความคิดเห็น ::


15-02-2561
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

31-01-2561
แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

25-12-2560
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....

24-11-2560
แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

06-11-2560
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....

25-07-2560
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา (ร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 3.ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....)

12-06-2560
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

12-06-2560
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

12-06-2560
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....